Marifonie

Het Ba­sis­cer­ti­fi­caat Ma­ri­fo­nie is ver­plicht voor sche­pen met ma­ri­foon. Voor­de­len van ma­ri­fon­ie zijn:

  • Sluis- en brug­wach­ters ver­wach­ten dat u de ma­ri­foon uit­luis­tert
  • Han­dig bij het zoe­ken naar een ha­ven­lig­plaats
  • In een nood­si­tu­atie kun­nen an­dere sche­pen snel hulp bie­den
  • Over­al kunt u AIS gebrui­ken: u ziet wel­ke sche­pen zich in de om­ge­ving be­vin­den en wel­ke rich­ting zij va­ren
Voor meer informatie en tarieven kunt u een e-mail sturen naar: info@folkersrijopleidingen.nl